2018 වර්ෂයේ විවාහ කටයුතු සඳහා සුබ දින   දිනය හා පවතින නැකැත දිනය සුබ වන උපන් දශාව යෙදෙන විශේෂ යෝග 2018-01-07 වැනි ඉරිදා උත්‍රපල් නැකත සිකුරු, සඳු, කුජ, බුධ මහදශාවලින් උපන් අයට මිත්‍ර, සුබ, අමෘත යෝගය 2018-01-18 වැනි බ්‍රහස්පතින්දා සුවණ නැකැත රවි, කුජ, රාහු, ශනි, කේතු මහා දශාවලින් උපන් අයට ධ්වජ යෝගය, සුබ යෝගය 2018-01-19 […]

Continue readingමෙහි පලකරන ඡයාරූප සියල්ලගේම අයිතිය මෙම ඇඳුම් නිර්මාණය කරන ශිල්පීන්ටත්, මේ සම්බන්ධව පවත්නා ආයතනයන්ටත්, මේ සදහා හැඩගැන්වීම් කරන ශිල්පින්ටත් ,ඡයාරූපගත කරන ශිල්පීන්ටත් බව කාරුණිකව දැනුම් දෙමු. එමෙන්ම මෙහි ඇති ඡයාරූප ඔබගේ මංගල දිනයේ හැඩගැන්වීම් කටයුතු සදහා ඔබට අදහසක් ලබාගැනීමට ප්‍රචාරණය කරන බවද දෙනුම් දෙමු.

Continue reading


මෙහි පලකරන ඡයාරූප සියල්ලගේම අයිතිය මෙම ඇඳුම් නිර්මාණය කරන ශිල්පීන් ශිල්පිණියන්ටත්, මේ සම්බන්ධව පවත්නා ආයතනයන්ටත්, මේ සදහා හැඩගැන්වීම් කරන ශිල්පින්, ශිල්පිණියන්ටත් ,ඡයාරූපගත කරන ශිල්පීන්ටත් බව කාරුණිකව දැනුම් දෙමු. එමෙන්ම මෙහි ඇති ඡයාරූප ඔබගේ මංගල දිනයේ හැඩගැන්වීම් කටයුතු සදහා ඔබට අදහසක් ලබාගැනීමට ප්‍රචාරණය කරන බවද දැනුම් දෙමු.

Continue reading


මෙහි පලකරන ඡයාරූප සියල්ලගේම අයිතිය මෙම නිර්මාණ කරන ශිල්පීන් ශිල්පිණියන්ටත්, මේ සම්බන්ධව පවත්නා ආයතනයන්ටත්, ,ඡයාරූපගත කරන ශිල්පීන්ටත් බව කාරුණිකව දැනුම් දෙමු. එමෙන්ම මෙහි ඇති ඡයාරූප ඔබගේ මංගල දිනයේ හැඩගැන්වීම් කටයුතු සදහා ඔබට අදහසක් ලබාගැනීමට ප්‍රචාරණය කරන බවද දැනුම් දෙමු.

Continue reading


SIGN INTO YOUR ACCOUNT CREATE NEW ACCOUNT

 
×
CREATE ACCOUNT ALREADY HAVE AN ACCOUNT?
 
×
FORGOT YOUR DETAILS?
×

Go up