දෙහදක් එක හදක් කරන මොහොතට සුබ දිනක් මෙන්න

2018 වර්ෂයේ විවාහ කටයුතු සඳහා සුබ දින

 

දිනය හා පවතින නැකැත දිනය සුබ වන උපන් දශාව යෙදෙන විශේෂ යෝග
2018-01-07 වැනි ඉරිදා උත්‍රපල් නැකත සිකුරු, සඳු, කුජ, බුධ මහදශාවලින් උපන් අයට මිත්‍ර, සුබ, අමෘත යෝගය
2018-01-18 වැනි බ්‍රහස්පතින්දා සුවණ නැකැත රවි, කුජ, රාහු, ශනි, කේතු මහා දශාවලින් උපන් අයට ධ්වජ යෝගය,

සුබ යෝගය

2018-01-19 වැනි සිකුරාදා දෙනාට නැකැත සඳු, රාහු, ගුරු, බුධ, සිකුරු මහ දශාවලින් උපන් අයට අමෘත යෝගය,

ධාතා යෝගය

2018-01-22 වැනි සඳුදා උත්‍රපුටුප නැකත කේතු, රවි, ගුරු, බුධ, කුජ මහ දශාවලින් උපන් අයට සුබ යෝගය
2018-03-04 වැනි ඉරිදා හත නැකැත කේතු, රවි, කුජ, රාහු, ශනි  මහ දශාවලින් උපන් අයට මානස යෝගය
2018-03-19 වැනි සඳුදා රේවතී නැකැත (මීන රවි) කේතු, සිකුරු, සඳු, ශනි, රාහු මහ දශාවලින් උපන් අයට මාතංග යෝගය
2018-03-23 වැනි සිකුරාදා රෙහෙන නැකැත (මීන රවිය ) කේතු, රවි, කුජ, රාහු, ශනි මහ දශාවලින් උපන් අයට මිත්‍ර යෝගය

සිද්ධි යෝගය

2018-04-04 වැනි බදාදා විසා/ අනුර (මීන රවිය) රවී, කුජ, ගුරු, බුධ, කේතු මහ දශාවලින් උපන් අයට කේවල සිද්ධි යෝගය,

සෞම්‍ය යෝගය

2018-04-06 වැනි සිකුරාදා දෙට/ මුල (මීන රවිය) කේතු, සිකුරු, සඳු, රාහු, ශනි මහා දශාවලින් උපන් අයට සිද්ධි යෝගය
2018-04-25 වැනි බදාදා මා නැකැත සිකුරු, රවී, කුජ, ගුරු, ශනි මහා දශාවලින් උපන් අයට සුබ යෝගය
2016-04-27 වැනි සිකුරාදා උත්‍රපල් සිකුරු, සඳු, කුජ, ගුරු, බුධ   මහා දශාවලින් උපන් අයට  සුබ යෝගය
2018-04-30 වැනි සඳුදා සා නැකැත කේතු, රවී, කුජ, ගුරු, ශනි, මහා දශාවලින් උපන් අයට ජත්‍ර යෝගය
2018-05-02 වැනි බදාදා අනුර නැකැත රවී, කුජ, ගුරු, බුධ, කේතු මහා දශාවලින් උපන් අයට සෞම්‍ය යෝගය ,

කේවල සිද්ධි යෝගය

2018-05-06 වැනි ඉරිදා උත්‍රසල සිකුරු, සඳු, කුජ, ගුරු, බුධ මහ දශාවලින් උපන් අයට අමෘත යෝගය
2018-05-07 වැනි සඳුදා සුවණ රවි, කුජ, රාහු, ශනි, කේතු මහ දශාවලින් උපන් අයට අමෘත යෝගය,

සිද්ධි යෝගය

2018-05-24 වැනි බ්‍රහස්පතින්දා උත්‍රපල් සිකුරු, සඳු, කුජ, ගුරු, බුධ මහ දශාවලින් උපන් අයට මාතංග යෝගය,

සිද්ධි යෝගය

2018-06-03 වැනි ඉරිදා උත්‍රසල සිකුරු, සඳු, කුජ, ගුරු, බුධ මහා දශාවලින් උපන් අයට අමෘත යෝගය
2018-06-04 වැනි සඳුදා සුවණ රවී, කුජ, රාහු, ශනි, කේතු මහා දශාවලින් උපන් අයට කේවල සිද්ධි යෝගය
2018-06-25 වැනි සඳුදා විස/අනුර (මීන රවිය) රවී, කුජ, ගුරු, බුධ, කේතු මහා දශාවලින් උපන් අයට මානස යෝගය
2018-07-06 වැනි සිකුරාදා රේවතී කේතු, සිකුරු, සඳු , ශනි, රාහු මහ දශවලින් උපන් අයට ශ්‍රී  වත්ස යෝගය,

කේවල සිද්ධි යෝගය

2018-07-19 වැනි බ්‍රහස්පතින්දා හත/සිත සිකුරු, සඳු, රාහු, ගුරු, බුධ මහ දශාවලින් උපන් අයට සුබ යෝගය
2018-07-29 වැනි ඉරිදා දෙනට සඳු, රාහු, ගුරු, බුධ, සිකුරු මහ දශාවලින්  උපන් අයට මාතංග යෝගය
2018-08-02 වැනි බ්‍රහස්පතින්දා උත්‍රපුටුප නැකැත කේතු, රවි, ගුරු, බුධ, කුජ මහ දශාවලින් උපන් අයට ජත්‍ර යෝගය ,

සිද්ධි යෝගය

2018-08-03 වැනි සිකුරාදා රේවතී නැකැත කේතු, සිකුරු, සඳු, ශනි, රාහු මහ දශාවලින් උපන් අයට ශ්‍රී වත්ස යෝගය
2018-08-15 වැනි බදාදා හා නැකැත කේතු, රවී, කුජ, රාහු, ශනි මහ දශාවලින් උපන් අයට ආනන්ද යෝගය,

සිද්ධි යෝගය

2018-08-23 වැනි බ්‍රහස්පතින්දා උත්‍රසල නැකැත සිකුරු, සඳු, කුජ, ගුරු, බුධ මහා දශවලින් උපන් අයට සෞම්‍ය යෝගය
2018-08-26 වැනි ඉරිදා දෙනාට/සියාවස සඳු, රාහු, ගුරු, බුධ, සිකුරු මහ දශාවලින් උපන් අයට මාතංග යෝගය
2018-08-30 වැනි  බ්‍රහස්පතින්දා රේවතී නැකැත කේතු, සිකුරු, සඳු, ශනි, රාහු මහ දශාවලින් අමෘත යෝගය,

ජත්‍ර යෝගය

2018-09-20 වැනි බ්‍රහස්පතින්දා උත්‍රසල නැකැත (කන්‍යා රවිය) සිකුරු, සඳු, කුජ, ගුරු, බුධ මහ දශාවලින් උපන් අයට සෞම්‍ය යෝගය
2018-09-27 වැනි අස්විද නැකැත (කන්‍යා රවිය) සිකුරු, රවී, කුජ, බුධ, ගුරු මහ දශාවලින් උපන් අයට මානස යෝගය
2018-09-30 වැනි ඉරිදා රෙහෙණ නැකැත (කන්‍යා රවිය) කේතු, රවී, කුජ, රාහු, ශනි මහ දශාවලින් උපන් අයට ධාතා යෝගය
2018-10-11 වැනි බ්‍රහස්පතින්දා සා/විසා නැකැත (කන්‍යා රවිය) කේතු, රවි, කුජ, ගුරු, ශනි මහ දශාවලින් උපන් අයට සුස්ථර  යෝගය
2018-10-22 වැනි සඳුදා පුවපුටුප/උත්‍රපුටුප  නැකැත කේතු, රවි, ගුරු, බුධ, කුජ මහ දශාවලින්  උපන් අයට සුබ  යෝගය
2018-11-14 වැනි බදාදා සුවණ නැකැත රවි, කුජ, රාහු, ශනි, කේතු මහා දශාවලින් උපන් අයට ජත්‍ර යෝගය
2018-12-02 වැනි ඉරිදා හත නැකැත කේතු, රවි, කුජ, රාහු, ශනි මහ දශාවලින් උපන් අයට මානස යෝගය,

කේවල සිද්ධි යෝගය

2018-12-17 වැනි සඳුදා රේවතී නැකැත (ධනු රවිය) කේතු, සිකුරු, සඳු, ශනි, රාහු මහ දශාවලින් උපන් අයට මාතංග යෝගය

මවු ඇකයෙන් බිහි වූ දා පටන් මවු පිය සෙවණේ වැඩෙන දියණියන්, පුතණුවන් යෞවනත්වයට පත්වීමත් සමඟ තම වර්ගයේ පැවැත්ම ඇතුළුව ස්වභාවධර්මයෙන් මිනිසා වෙත පවරන වගකීම් ඉටුකරනු සඳහා ආවාහ විවාහවලට එළඹෙති.

මෙම කාර්යයේදී විශ්වයේ ග්‍රහ තාරකාවල ශක්තිය ළඟා කරගනු වස් පෙරදිග ලෝකයේ බොහෝ දෙනා ජෝතිෂ්‍ය කෙරේ ප්‍රමුඛත්වයක් ලබාදෙති. පුරාණයේ සිටම පොරොන්දම් පරික්ෂාවේ සිට ගර්භ දානය දක්වාම ජෝතිෂ්‍යය  කරගත්තේ ඒ නිසාය.

ජෝතිෂ්‍යට අනුව මංගල මුහුරත් සධානයේදී අත්හළ යුතු කරුණු කිහිපයක් පවතී. ඒ බව ජෝතිෂ්‍ය දැනුම නොමැති පිරිස් වුවද පිළිගන්නා සමාජගත වී ඇති මතයකි.

විවාහ මුහුර්ත සධානයේදී අනුගමනය කළ යුතු කරුණු ගණනාවක් පිළිබඳව මුහුර්ත චින්තාමනී, මුහුර්ත දර්පන, ජෝතිර්යය නිබන්ධ, සංග්‍රහ ශිරෝමනි, දෛවඥ කාමධෙනු වැනි ග්‍රන්ථවලද, ශ්‍රී රාහුල සංඝරාජ හිමියන් සිය කෘතිවලද, ගර්ග , ගාලව, ගෞතම, කාශ්‍යප, දෙවල වැනි ආචාර්යවරුන් ද, පෙන්වා දී ඇත.එම කරුණු අතර විවාහ මුහුර්ත සාධානයේදී විශේෂයෙන් සැලකිය යුතු ප්‍රධාන කරුණු කිහිපයකි.

විවාහයට යොදා ගන්නා දිනය පුරාම පංචාංග ශුද්ධිය පැවතිය යුතුය. තත්කාල ලග්නයෙන්, හත්වැන්නේ ග්‍රහයන් සිටීමද, සඳුගෙන් හත්වැන්නේ ග්‍රහයන් සිටීමද, ලග්නය හා සඳු පපකර්තර වී සිටීමද සිදු නොවිය යුතුය. එමෙන්ම සිකුරු 6, 8, 12 රාශිවලද, 7 අධිපති 8 වන්නේද, ගුරු-සිකුරු අස්ථව සිටින අවස්ථාවන්ද නොවිය යුතුය. ස්ත්‍රී-පුරුෂ දෙදෙනාගේම ලග්න, ජන්ම රශිවලින් 6, 8, 12වැටෙන රාශි තත්කාල ලග්නය කර නොගත යුතුය. එමෙන්ම විවාහය සිදු කරන කාලය සුර්යග්‍රහණ, චන්ද්‍රග්‍රහණ සිදු වූ කාලයන් වීම අශුභය. රවී සිටි නැකතේ සිට සුබ නැකතක් පවතින දිනක් විය යුතු අතර එම නැකත ස්ත්‍රී පුරුෂ දෙදෙනාගේ ජන්ම නැකත නොවිය යුතුය. එමෙන්ම එම නැකත විවාහයට සුබ දෙදෙනාටම සුදුසු නැකතක් විය යුතුය. තත්කාල ලග්නයේ හෝ කේන්ද්‍රස්ථානයක ගුරු සිටීමද, 11 වැන්නේ රවී සිටීමද මුහුර්තයේ දෝෂ භංග වීමට ප්‍රබල හේතුවකි. එමෙන්ම සුබ ග්‍රහයන් හැකිතාක් 1,2,4,7,9,10,11 යන භාවවලටද, පාප ග්‍රහයන් 3,,6,11 භාවවලටද සුදුසු වේ. එම දිනය තුල ආනන්ද ආදී අටවිසි මහා යෝග, මහේන්ද්‍ර , විෂ්ණුප්‍රිය , ශ්‍රී නාථ, පුෂ්‍ය , ආඪ්‍ය, විජයනන්ද්‍ර ආදී යෝගයක් යෙදී ඇත්නම් විවාහ දිවිය සාර්ථක කරවනු ඇත.

කෝණ මාසයන් යොදා ගැනීමද, වෙසක් මාසයේ උපන් ස්ත්‍රීන් වෙසක් මාසය තුළ විවාහ වීමද, පවුලක වැඩිමහල් දරුවා එම දරුවාගේ ජම චන්ද්‍ර මාසය තුල විවාහ වීමද , නොකිරීම සම්ප්‍රදායකි. එමෙන්ම සුර්යයාගේ උත්තරායන කාලයද, වෙසක්, පොසොන්, ඇසළ , චන්ද්‍ර මසද විවාහයට සුබ කාල බව දක්වා ඇත. එමෙන්ම නීච, සතු රාශි ගත සිකුරු 6 වැන්නේ සිටීමද, කුජ නිචව , අස්ථව හෝ සතුරු රාශි ගතව 8 වැන්නේ සිටීමද, සඳු නීච රාශි ගතව 6,8, 12 සිටීමද දෝෂ නොවන බව “පොරොන්දම් විනිශ්චය” ග්‍රන්ථයේ සඳහන් කර ඇත.

මේ ආකාර වූ සුබ දින , සුබ ග්‍රහ පිහිටීම්, දෝෂ යෙදෙන හැටි හා දෝෂ භංග වන හැටි පිළිබඳව ලියැවුණු කරණු ගණනාවකි.

යෞවන වයසේ පසුවන සෑම අයෙකුගේම ප්‍රාර්ථනය වාසනාව, සෞභාග්‍යය , සාමය , සතුට පිරුණ වාසනාවත යුග දිවියකි. එමෙන්ම එම වයසේ දරුවන් සිටින මවුපියන්ගේ ප්‍රාර්ථනය ජිවිත කාලය පුරාවටම තම දුවණියන් පුතණුවන් යහපත් දිවියක් ගත කරනු දැකීමය. මේ සඳහා ජෝතිෂ්‍යමය ලෙස ලබා දිය යුතු සහාය නොඅඩුව ලබා ගැනීම සඳහා ඉහත කරුණු අනුව සකස් කරන මුහුර්ත තුළින් මන සහයක් ලැබෙන බව නිසැකව සඳහන් කල හැකිය.

එහෙත් පරිනත ප්‍රවීණ ජෝතිශ්‍යවෙදින් පැරණි පත් පොතහි සඳහන් දෝෂ භංග සාධක හා ප්‍රබල ග්‍රහ පිහිටීම් යොදා එසේ මඟ හැරීමට නියම කර ඇති දිනවලද මුහුර්ත සාධනය සිදු කරනු ලබයි. මෙහිදී ඇතැම් කරුණු ඔවුන් සිදු කරන්නේ විවාහපේක්ෂිත යුවළට කරුණු පැහැදිලි කරදීම මඟිනි. කොන මාසවල සිදු කරන විවාහ සඳහා මුහුර්ත සාධනය සිදු කරන්නේ එසේ පාර්ශව අතර අවබෝධයෙනි.

ජෝතිෂයේ දැක්වෙන සුබ කරුණු උපයෝගී කරගෙන 2018 වර්ෂයේ විවහප්‍රාප්ත වන්නට සිටින යෞවන යෞවනියන්ට විවාහ සිදුකළ හැකි සුබ දිනයන්, එදිනට පවතින ප්‍රබල ග්‍රහ යෝගද සහිතව මෙහි දක්වා ඇත. මීට අමතරව විවාහ කටයුතු සඳහා යොදා ගත හැකි දිනයන් 2018 වර්ෂය තුළ දී ඇත. එම දිනයන් තෝරා ගැනීම ජෝතිර්වෙදියාගේ පරිණතභාවය මත කළ යුතුවේ.

වර්තමානයේ බොහෝදෙනා විවහ මංගල්‍යය සඳහා උත්සව ශාලාවන් භාවිත කරන නිසා කල් වේලා ඇතිව උත්සව ශාලාව වෙන්කර ගැනීමටද මේ මඟින් හැකිවනු ඇත.

මේ දින පොදුවේ සියලු දෙනාම භාවිත කළ නොහැකිය. ජන්ම නැකත අනුව වෙනස් වන අතර දිනය ඉදිරියේ ඇති මහා දශාවලින් උපත ලබන විවාහ වන දෙදෙනෙකුට පමණක් එම දිනයන් සුබ වේ. විවාහයේදී සකස් කරන මුහුර්ත 15කට අසන්න ප්‍රමාණයන් සකස් කිරීමට ජෝතිශ්‍යවෙදියකුගේ සහය ලබාගත යුතුය. වසර තුළ යෙදෙන සුබ දිනයන් වූත් ශනි, කුජ දිනයන් මඟ හැර කෝණ  මාසවල හා රවී දිනවල සුබ දිනයන් දක්වා ඇත. එම දිනයන් තෝරා ගැනීමේදී ජෝතිෂවේදියෙකුගේ උපදෙස් ලබාගත යුතුය.


There are no comments yet

SIGN INTO YOUR ACCOUNT CREATE NEW ACCOUNT

 
×
CREATE ACCOUNT ALREADY HAVE AN ACCOUNT?
 
×
FORGOT YOUR DETAILS?
×

Go up